കാർഷിക രംഗത്തെ വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1

മണ്ണ്‌, ജലം ഗുണ നിലവാരം മറ്റ്‌ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധനാ സേവനങ്ങൾ

NABARD Click Here
2 കാർഷിക ക്ളിനിക്കുകൾക്കു കീഴിലെമണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്‌ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ                           NABARD Click Here
3 NAFED രീതിയുലൂടെയുള്ള മാതൃകാ കമ്പോസ്റ്റ്‌ സംവിധാനം NABARD Click Here
4 ഭൂഗർഭം ജല നിർഗമനം വഴി ലവണ- ക്ഷാര ഗുണമുള്ള മണ്ണിനെ ഉൽപാദന ക്ഷമമാക്കൽ NABARD Click Here