തോട്ട കൃഷി മേഖലയിലെ വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1 അലങ്കാര നഴ്സറി NABARD Click Here
2 മാങ്ങാ കൃഷി NABARD Click Here
3 മുല്ലകൃഷി NABARD Click Here
4 ഏലം കൃഷി NABARD Click Here
5 കാക്റ്റസ്‌ നഴ്സറി NABARD Click Here
6 കാർനേഷൻ NABARD Click Here
7 കശുവണ്ടികൃഷി NABARD Click Here
8 തെങ്ങ്‌ കൃഷി NABARD Click Here
9 പേരക്ക കൃഷി NABARD Click Here
10 കുരുമുളക്‌ കൃഷ NABARD Click Here
11 കൈതച്ചക്ക കൃഷി NABARD Click Here
12 റോസ്‌ NABARD Click Here
13 റബ്ബർ NABARD Click Here
14 പട്ടുന്നൂൽപുഴു വളർത്തൽ NABARD Click Here
15 തണലിലെ വാനില കൃഷി NABARD Click Here