കാർഷിക എൻജിനീയറിംങ്ങ്‌ രംഗത്തെ അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1

ബയോഗ്യാസ്‌ പ്ളാന്റ്‌

NABARD Click Here
2

കോൾഡ്‌ സ്റ്റോറേജ്‌            

NABARD Click Here
3

കണിക ജലസേചന സംവിധാനം

NABARD Click Here
4

കിണർ

NABARD Click Here
5

അഗ്രി ക്ളിനിക്കുകൾ

NABARD Click Here
6 കാർഷിക യന്ത്ര വത്ക്കരണം NABARD Click Here
7

ധാന്യ സംഭരണ ശാലകൾ

NABARD Click Here
8

വൈദ്യുത വേലി നിർമ്മാണം

NABARD Click Here
9

പവർടില്ലർ

NABARD Click Here
10

പമ്പ്‌ സെറ്റുകൾ

NABARD Click Here
11

നിയന്ത്രിത വിപണികൾ

NABARD Click Here
12

ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ

NABARD Click Here
13

സ്പ്രിങ്ക്‌ളർ ജലസേചന സംവിധാനം

NABARD Click Here
14

കുഴൽ കിണറുകൾ

NABARD Click Here