കാര്ഷിക സംസ്കരണ മേഖലയിലെ വ്യാപാര അവസരങ്ങള്

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1

ചിരട്ടയിൽ നിന്ന്‌ കരി

നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
2 പച്ചതേങ്ങയിൽനിന്നും ക്രീം                          നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
3 വെളിച്ചെണ്ണ നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
4 ചിരട്ടക്കരി നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
5 ചിരട്ടപൊടി നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
6 തേങ്ങയിൽ നിന്നും വിനാഗിരി  നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
7 പച്ചക്കറി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക്‌ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്‌ യൂണിറ്റ്‌ NABARD Click Here
8 പരിപ്പ്‌ മിൽ NABARD Click Here
9 നിർജ്ജലീകരിച്ച തേങ്ങ നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
10 നാറ്റാ-ഡി -കോക്കോ നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
11 എണ്ണ മിൽ NABARD Click Here
12 ചിപ്പിക്കൂൺ കൃഷി NABARD Click Here
13 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്‌, കായചിപ്സ്‌ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്‌ NABARD Click Here
14 കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിന്റെ സംസ്കരണവും പാക്കിങ്ങും നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here
15 നെല്ലുകത്ത് മിൽ NABARD Click Here
16 തോങ്ങാപാലിൽ നിന്നും പൊടിയുണ്ടാക്കൽ നാളികേര ബോർഡ്‌ Click Here