ജൈവസാങ്കേതിക രംഗത്തെ അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1

ജൈവവളം

NABARD Click Here
2 ജൈവ കീടനാശിനി                        NABARD Click Here
3  ടിഷ്യൂകൾച്ചർ NABARD Click Here