മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1 സംയോജിതമത്സ്യ കൃഷി NABARD Click Here
2 പരിസ്ഥിത സൗഹൃദ മത്സ്യ പ്രജനന കേന്ദ്രം, NABARD Click Here
3 ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ കക്ക ഉത്പാദനം NABARD Click Here
4 മത്സ്യ രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം NABARD Click Here
5 IQF  സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്‌ NABARD Click Here
6 ചേറ്‌ (ചെളി) ഞണ്ട്‌ വളർത്തൽ NABARD Click Here
7 കക്ക കൃഷി NABARD Click Here
8 അലങ്കാരമത്സ്യകൃഷി NABARD Click Here
9 നെൽപ്പാടത്തെ മത്സ്യകൃഷി NABARD Click Here
10 ചെമ്മീൻ കൃഷി NABARD Click Here
11 കൊഞ്ച്‌ കൃഷി (ചെമ്മീൻകെട്ട്‌) NABARD Click Here
12 സുറിമി ഉൽപാദനം NABARD Click Here