ഫോറസ്ട്രിയിലെ വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1 അക്ഷേഷ്യ കൃഷി NABARD Click Here
2 തേക്ക്‌ കൃഷി                     NABARD Click Here
3 മുളകൃഷി NABARD Click Here
4 കാഷ്യൂറീന കൃഷി NABARD Click Here
5 യുക്കാലിപ്റ്റസ്‌ കൃഷി NABARD Click Here
6 കടലാവണക്ക്​‍്‌ കൃഷി NABARD Click Here
7 കാടം കൃഷി NABARD Click Here
8 വേപ്പ്‌ കൃഷി NABARD Click Here
9 മഹാഗണി കൃഷി NABARD Click Here
10 പോപ്ളാർകൃഷി NABARD Click Here
11 സുബാബുൽ കൃഷി NABARD Click Here
12 വനസസ്യനഴ്സറി NABARD Click Here