ഔഷധ സസ്യകൃഷി രംഗത്തെ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1

പാച്ചോറ്റി

NABARD Click Here
2 അലോവേറ                            NABARD Click Here
3 നെല്ലിക്ക NABARD Click Here
4 അന്നോട്ട NABARD Click Here
5 അശ്വഗന്ധം (അമുക്കുരം) NABARD Click Here
6 മറ്റു സസ്യങ്ങൾ NABARD Click Here