മൃഗ പരിപാലന രംഗത്തെ അവസരങ്ങൾ

 

നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര്‌ തയ്യാറാക്കിയത്‌ വിശദാംശം
1 കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങൾ NABARD Click Here
2 കന്നുകൂട്ടി വളർത്തൽ/ പരിപാലനം NABARD Click Here
3 പാലുൽപാദനം NABARD Click Here
4 കാടവളർത്തൽ NABARD Click Here
5 കാലിത്തീറ്റ ഉൽപാദനകേന്ദ്രം NABARD Click Here
6 കാലിത്തീറ്റ വികസനം NABARD Click Here
7 പാൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ NABARD Click Here
8 പാൽസംസ്കരണം NABARD Click Here
9 വളർത്തുപക്ഷി - ഉത്പന്നങ്ങൾ NABARD Click Here
10 പക്ഷി വളർത്തൽ NABARD Click Here
11 പാലുൽപന്നങ്ങൾ NABARD Click Here
12 ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തൽ NABARD Click Here
13 വാണിജാടിസ്ഥാനത്തിൽ പന്നിവളർത്തൽ NABARD Click Here
14 വാണിജാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട്‌ വളർത്തൽ NABARD Click Here
15 മുയൽ വളർത്തൽ NABARD Click Here
16 ടർക്കി കോഴി വളർത്തൽ NABARD Click Here