വാഴയുടെ വിളവെടുപ്പും സംഭരണവും

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 വാഴക്കുലകളുടെ വിളവെടുപ്പ്‌ Click Here
2 വിളവെടുത്ത വാഴക്കുലകൾ പഴുപ്പിക്കൽ Click Here
3 വാഴപ്പഴത്തിന്റെ പാക്കിംങ്ങ്‌ Click Here
4 വാഴക്കുലകളുടെ സംഭരണം Click Here