വാഴക്കൃഷിയടെ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം

 

നമ്പർ വിഷയം വിശദാംശം
1 കളനിയന്ത്രണം Click Here
2 ജലസേചനം Click Here
3 വളപ്രയോഗം Click Here
4 ഇടവിളകൾ Click Here
5 കന്നു പറച്ചുനീക്കൽ Click Here
6 താങ്ങ്‌ കൊടുക്കൽ Click Here
7 മറ്റു ഇടക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ Click Here