ജലസേചന സഹായി: ജല പ്രയോഗരീതി, സമയക്രമം, അളവ്‌ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്‌ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. സേവനതിന്‌ താഴെയുള്ള കോളങ്ങൾ പൂരിപ്പി്‌ക്കുക.

ജില്ലയുടെ പേര്‌
ബ്ളോക്കിന്റെ പേര്‌
ജലസേചനം നടത്തേണ്ട സ്ഥലം ഏക്കറിൽ
വാഴ നട്ട മാസം
വാഴ നട്ട തിയ്യതി
തുടർന്ന്‌ പോരുന്ന ജലസേചന രീതി
ഏതു തരം മണ്ണാണ്‌ പ്രദേശത്ത്‌ എന്നുള്ളത്‌.