വാഴ കൃഷിയുടെ നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ഗുണനിലവാരമുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ Click Here
2 നടീലിനായി നിലമൊരുക്കൽ Click Here
3 വാഴതൈ നടീൽ Click Here
4 നടീലിന്‌ ശേഷമുള്ള പരിപാലനം Click Here
5 ടിഷ്യൂകൾച്ചർ വാഴ ഉത്പാദനം Click Here