വെറയ്റ്റി സെലക്റ്റർ‌:: നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആവശ്യത്തിനനുയോജിച്ച ഇനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

അമ്യത് സാഗർ BRS-I
BRS-II ചെങ്കദളി
ഡ്വാർഫ് കാവന്റിഷ ഇലവാഴ
ഗ്രാന്റ് നൈൽ ഗ്രോസ് മൈക്കിൾ
കദളി കാഞ്ചികേല
കർപ്പൂരവള്ളി കൂമ്പില്ലാകണ്ണൻ
കുന്നൽ (കണ്ണൻ) മൊന്തൻ
നേന്ത്രൻ നേന്ത്രപടത്തി
ഞാലിപൂവൻ പാളിയൻകോടൻ
പൂവൻ റോബസ്റ്റ