നാളികേര കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെ' പൊതുവിവരങ്ങള്

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1

നാളികേര കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം

Click Here
2

സസ്യശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷത  

Click Here
3

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

Click Here
4

പരമ്പരാഗത അറിവുകള്‍

Click Here
5

പ്രാധാന്യവും ഉപയോഗവും

Click Here