കേരകൃഷിയിലെ നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 വിത്തു തേങ്ങയുടെ ശേഖരണവും സംഭരണവും Click Here
2 നഴിസറിയിൽ വിത്തു തേങ്ങ മുളപ്പിക്കൽ Click Here
3 നടീലിന്‌ നിലമൊരുക്കൽ Click Here
4 കൃഷിയിടത്തിൽ തൈ നടൽ Click Here
5 നടീലിനു ശേഷമുള്ള സംരക്ഷണ വ്യവ്യതികൾ Click Here
6 D x T  സങ്കര ഇനത്തിന്റെ ഉത്പാദനം Click Here