മാനേജ്‌മെന്റ്‌ സഹായി്:  നാളികേര കൃഷിയുടെ പരിചരണത്തില്‍ നേരിടുന്ന ചില പൊതു പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ രൂക്ഷതയും മാസം തിരിച്ച്‌ ലഭ്യമാക്കുന്നു.