തെങ്ങിനങ്ങൾ: ചന്ദ്രശക്കര

ഇനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

തെങ്ങിന്റെ ഉയരമുള്ള സങ്കരയിനമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിലെ സാധാരണ ഇനവും ചാ‍വക്കാട് ഓറഞ്ച് ഡ്വാർഫും ചേർത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശരാശരി പരിപാലത്തിൽ തെങ്ങ് നന്നായി വിളവുതരും. 6 വർഷം കൊണ്ട് വിളവുതരികയും തുടർന്ന് 40 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി വിളവുതരികയും ചെയ്യും. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 210 തേങ്ങ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കൊപ്രയുടെ അളവ് 215ഗ്രാം ഉം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് 68% വുമാണ് .

രൂപപരമായ സവിശേഷത
1. Average plant height =
2. Crown shape =
3. Average number of leaves =
4. Colour of nuts =
5. Shape of nuts =
കാർഷിക രീതി
1. Spacing = 7.5 m x 7.5 m
2. Fertilizer recommendation (NPK Kg) = 1.00, 0.50,2.00
3. Water requirement = Medium
4. Pollination type = Cross pollination
5. Age at first harvest =
6. Bearing habit = Regular
7. Fruit setting percentage =
8. Economic life span = 40 Years
കീടപ്രതിരോധം
1. Red palm weevil =
2. Rhinoceros beetle =
3. Bud rot =
4. Root wilt =
5. Eriophid mite =
പാരിസ്ഥിതികമായ അനുകൂലനങ്ങൾ
1. Saline areas =
2. Droughty areas =
3. High altitudes =
4. Water logged areas =
വിളവ്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ 1. Number of bunches/year =
2. Number of nuts/year = 210
3. Weight of fruit = 1552 g
4. Weight of nut = 566 g
5. Percentage of husk to fruit weight =
6. Thickness of kernel =
7. Weight of kernel = 112 g
8. Thickness of shell =
9. Weight of shell = 153 g
10. Copra content = 215 g/nut
11. Oil content = 68%
12. Quantity of water = 347 ml
13. Sweetness of water =
14. Sweetness of meat =
15. Total sugar content (g/100 ml) = 5.99
16. Potassium content (ppm) = 2193
17. Sodium content (ppm) = 23.77
18. Amino acids (mg/100ml) = 1.73
സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
  1. സി. പി.സി.ആർ.ഐ കോക്കനട്ട്‌ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്‌ പാർട്ട്‌ 1, & 2 , സെൻട്രൽ പ്ളാൻന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്‌ റിസർച്ച്‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌, കാസർഗോഡ്‌
  2. കെ.എ.യും (2002) പാക്കേജ്‌ ഓഫ്‌ പ്രകാടീസസ്‌ റെക്കമെന്റേഷൻസ്‌ ക്രോപ്സ്‌ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വെമാനിക്കര