തെങ്ങിനങ്ങൾ:  വെസ്റ്റ് കൊസ്റ്റ്

ഇനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഇത് ഒരു പ്രാ‍ദേശികയിനമാണ്. ശരാശരി പരിപാലത്തിലും തെങ്ങ് നന്നായി വിളവുതരും. 10 വർഷം കൊണ്ട് വിളവുതരികയും തുടർന്ന് 40 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി വിളവുതരികയും ചെയ്യും. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 96 തേങ്ങ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കൊപ്രയുടെ അളവ് 176ഗ്രാം ഉം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് 68% വുമാണ്

രൂപപരമായ സവിശേഷത
1. Average plant height = 7.5 m
2. Crown shape = Circular
3. Average number of leaves = 36
4. Colour of nuts = Greenish yellow
5. Shape of nuts = Oval
കാർഷിക രീതി
1. Spacing = 7.5 m x 7.5 m
2. Fertilizer recommendation (NPK Kg) = 0.50,0.32,1.20
3. Water requirement = Medium
4. Pollination type = Cross pollination
5. Age at first harvest = 10 Years
6. Bearing habit = Regular
7. Fruit setting percentage = 38
8. Economic life span = 40 Years
കീടപ്രതിരോധം
1. Red palm weevil =
2. Rhinoceros beetle =
3. Bud rot =
4. Root wilt =
5. Eriophid mite =
പാരിസ്ഥിതികമായ അനുകൂലനങ്ങൾ
1. Saline areas =Good
2. Droughty areas =Good
3. High altitudes =
4. Water logged areas =
വിളവ്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ 1. Number of bunches/year =11
2. Number of nuts/year = 96
3. Weight of fruit = 1196 g
4. Weight of nut = 566 g
5. Percentage of husk to fruit weight = 52 %
6. Thickness of kernel = 1.80 cm
7. Weight of kernel = 283 g
8. Thickness of shell = 0.30 cm
9. Weight of shell = 145 g
10. Copra content = 176 g/nut
11. Oil content = 68%
12. Quantity of water = 240.50 ml
13. Sweetness of water = Average
14. Sweetness of meat = Good
15. Total sugar content (g/100 ml) = 5.60
16. Potassium content (ppm) = 2797
17. Sodium content (ppm) = 37
18. Amino acids (mg/100ml) = 1.30
സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
  1. സി. പി.സി.ആർ.ഐ കോക്കനട്ട്‌ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്‌ പാർട്ട്‌ 1, & 2 , സെൻട്രൽ പ്ളാൻന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്‌ റിസർച്ച്‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌, കാസർഗോഡ്‌
  2. കെ.എ.യും (2002) പാക്കേജ്‌ ഓഫ്‌ പ്രകാടീസസ്‌ റെക്കമെന്റേഷൻസ്‌ ക്രോപ്സ്‌ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വെമാനിക്കര