കാപ്പിയുടെ വിളവെടുപ്പും സംഭരണവും

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 കാപ്പികുരുവിന്റെ വിളവെടുപ്പ്‌ Click here
2 വിളവെടുപ്പിനെ തുടർന്നുള്ള സംഭരണം Click here
3 കാപ്പിക്കുരു ഉണക്കൽ Click here
4 കാപ്പി സംസ്കരണം Click here