കാപ്പി കൃഷിയുടെ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 കളനിയന്ത്രണം Click here
2 മണ്ണ്‌ പരിപാലനം Click here
3 വളപ്രയോഗം Click here
4 ജലസേചനം Click here
5 തണൽ മാനേജ്മെന്റ്‌ Click here
6 നിരയാക്കലും വെട്ടിയൊതുക്കലും Click here
7 ഗ്ഗ്രൊവ്ത് റെഗുലറ്റൊർസ് Click here