കാപ്പികൃഷിയുടെ നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 കാപ്പിയുടെ വംശവർദ്ധന Click here
2 നഴ്സറിപരിപാലനം Click here
3 കൃഷിയിടത്തിൽ നടീൽ Click here
4 തണൽ വൃക്ഷങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കൽ Click here