വികസന അധികാരികളുടെ കോട്രാക്ട് വിശദാംശങ

 

നമ്പർ

അധികാരികളുടെ പേര് വിശദാംശം
1 കൃഷി ഓഫീസർ Click Here
2 ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും Click Here
3 ഗവൺമെൽറ്റ്‌ ഡിപ്പാട്മെണ്ടുകൾ Click Here
4 വില്ലേജ്‌ ഓഫീസുകള്‍ Click Here
5 പ്രദേശിക ഗവൺമെൽറ്റ്‌ ഓഫീസുകള്‍ Click Here