കാർഷിക വായപാ, ഇൻഷുറൻസ്‌ വിശദാംശങ്ങൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ബാങ്കുകൾക്ക്‌ സർവ്വീസ്‌ ഏരിയയായി അനുവദിച്ച പഞ്ചായത്ത്‌ വാർഡുകൾ Click Here
2 കാർഷിക മേഖലയിലെ ഇതര പദ്ധതികളിലെ ധന വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച്‌ Click Here
3 2007-08 വർഷത്തിലെ വയനാട്‌ ജില്ലയിലെ ചെറുകിട വായ്പ സംബന്ധിച്ച്‌ Click Here
4 നമ്പാര്ഡ് അംഗീകരിച്ച നിക്ഷേപക വായ്പകളുടെ യൂണിറ്റ് വില Click Here
5 കര്‍ഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വിള ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്‌ പദ്ധതികള്‍ Click Here