വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

നമ്പർ

പരിപാടിയുടെ പേര് സ്ഥലം വിശദാംശം
1 മാംഗോ ഫെസ്റ്റ് കാർഷിക കോളേജ് പാനകാട് Click Here
2 അഗ്രികള്ച്ചറൽ പവലിയൽ തൃശ്ശൂർ പൂരം പ്രദ൪ശനം തേക്കിന്കാട് മൈതാനം തൃശൂർ Click Here