അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ

 

നമ്പർ

പദ്ധതിയുടെ പേര് വിശദാംശം
1 ഡെബ്റ്റ് റിലീഫിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here
2 തെങ്ങ് നടുന്നതിന് സമ്പ്സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ 1-ാം വര്ഷം Click Here
3 തെങ്ങ്‌ നടുന്നതിന്‌ സമ്പ്സിഡിക്കുള്ള അപേക്ഷ 2-ാം വര്‍ഷം Click Here
4 തെങ്ങിന് തൈമുളപ്പിക്കുനതിനുള്ള - ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here
5 തെങ്ങിന് തൈ നഴ്സറിക്കുള്ള ധന സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here
6 പുതിയ കൊപ്ര ഉണക്കല് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഗ്രാണ്റ്റ് - ഇന്- എയ്ഡിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here
7 കരിക്കു വിപണന വണ്ടിക്കായുള്ള ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here
8 കരിക്കിന് വെള്ള പൌഡര് നിര്മ്മിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ Click Here
9 സ്പൈസസ് ബോര്ഡിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ Click Here