കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

 

നമ്പർ പേര് പ്രസാധനം മാസിക വിശദാംശം
1 കേരളകഷകൽ ഫാം ഇന്ഫർ മേഷ ബ്യൂറോ മാസിക Click Here
2 കല്‍പധേനു കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 4/ വര്‍ഷം   Click Here
3 ഇന്ത്യൽ നാളികേര ജേർണൽ നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡ്‍ മാസിക Click Here
4 സ്പൈസസ്‌ ഇന്ത്യ സ്പൈസസ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ മാസിക Click Here
5 കര്‍ഷകശ്രീ മലയാള മനോരമ മാസിക Click Here
6 കര്‍ഷകന്‍ ദീപിക മാസിക Click Here