ഗവൺമെൽറ്റ്‌ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും

 

നമ്പർ

പദ്ധതിയുടെ പേര് വിശദാംശം
1 നാളികേര വികസന ബോര്‍ഡ്‌ന്റെ പദ്ധതികള്‍ Click Here
2 കാര്‍ഷിക - സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും Click here
3 കേരള സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക വിഭാഗത്തിന്റെ പദ്ധതികള്‍ Click here
4 കേരള മൃഗ പരിപാലന വിഭാഗത്തിന്റെ പരിപാടികള്‍ Click here
5 സ്പൈസ്‌ ബോര്‍ഡ്‌ന്റെ പദ്ധതികള്‍ Click here
6 കോഫി ബോര്ഡ്ന്റെ പദ്ധതികള്‍ Click here