കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ പരിപാടികള്

 

നമ്പർ
 
പരിപാടിയുടെ പേര് ന്യൂസ് ചാനല് തിയ്യതിയും സമയവും വിശദാംശം
1 കൃഷിദര്‍ശന്‍
  1. ദുരദര്‍ശന്‍ തിരുവനന്തപുരം

തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വെള്ളിവരെ
6 PM
Click here
2 കിസ്സാന്‍ കൃഷിദീപം ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ചാനല്‍ വെള്ളി, 5.30 PM Click here
3 ഭൂമിഗീതം കൈരളി ചാനല്‍ വ്യാഴം , 6PM Click here
4 ഹരിതകേരളം ജീവന്‍ ടി.വി തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വെള്ളിവരെ 6.00 PM Click here