ജൈവ സാങ്കേതിക ഉത്പന്നങ്ങൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ട്രൈക്കോഡെർമ Click Here
2 അസോള- അനാബീന Click Here
3 അസോസ്പൈറില്ലം Click Here
4 അസെറ്റോബാക്ടർ Click Here
5 മൈകോറൈസാ ഫംഗസ്‌ Click Here
6 ഫോസ്‌ ഫേറ്റ്‌ ഉത്തേജക ബാക്ടീരിയ Click Here
7 സ്യൂഡോമോണാസ്‌ ഫ്ളൂറസെൻസ്‌ Click Here
8 റൈസോബിയം Click Here