കാർഷിക ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 എഗ്രിമെന്റ്‌ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ Click Here
2 ചരക്കുകളിലെ സ്ഥലപരമായ സൂചന (രജിസ്ട്രേഷൻ ആന്റ്‌ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്‌) 1999 Click Here
3 പേറ്റന്റ്‌ നിയമം 1970 പേറ്റന്റ്‌ ആക്ട്‌ 2005 ആയി ഭേദഗതി ചെയ്തത്‌ Click Here
4 എഗ്രിമെന്റ്‌ ഓൺ സാനിറ്ററി ആന്റ്‌ ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ്‌ ( ശുചീകരണ സസ്യശുചീകരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത്‌) Click Here
5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ്‌ പ്ളാന്റ്‌ വറൊറ്റീസ്‌ ആന്റ്‌ ഫാർമേഴ്സ്‌ റൈറ്റ്‌ ആക്ട്‌, 2001 (വിവിധ സസ്യഇനങ്ങളും കർഷകരുടെ അവകാശവും സംബന്ധിച്ച്‌) Click Here
6 സീഡ്‌ ബിൽ, 2009 (വിത്തുബിൽ Click Here
7 ദ ബയോളജിക്കൽ ഡൈബേഴ്സിറ്റി ആക്ട്‌ 2002 (ജൈവ വൈവിധ്യവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത)​‍്‌. Click Here
8 ദ എസ്സൻഷ്യൽ കൊമ്മോഡിറ്റി ആക്ട്‌, 2006 ( ആവശ്യവസ്തു നിയമം)  Click Here
9 ഫുഡ്‌ സേഫ്റ്റി ആന്റ്‌ സ്റ്റാഡേർഡ്സ്‌ ആക്ട്‌, 2006 (ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ചത്‌.) Click Here
10 നാഷണൽ പോളിസി ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്‌ 2007 (ദേശീയ കർഷകനയം സംബന്ധിച്ചത്‌.) Click Here