ജല സേചന സംവിധാനം

 

നമ്പർ

വിഷയം

വിശദാംശം
1 ജലസേചനരീതികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പും Click Here
2 ഉപരിതല ജലസേചന സംവിധാനം Click Here
3 കണീകാ ജലസേചന സംവിധാനം Click Here
4 സ്പ്രിംഗ്ളര്‍ ജലസേചന സംവിധാനം Click Here
5 പരമ്പരാഗത ജലസേചന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ Click Here
6 നീര്‍ത്തട വികസനം Click Here
7 മഴവെള്ള സംഭരണം Click Here