ജൈവകൃഷി

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ജൈവ കൃഷി- വിഹഗ വീക്ഷണം Click Here
2 ജൈവികൃഷിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ പരിപാടി Click Here
3 അക്രഡിറ്റേഷന്‍ റെകുലേഷന്‍  2001 Click Here
4 അംഗീകാരം നല്‍കുതിണ്റ്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ Click Here
5 NPOP കീഴിലുള്ള ഗുണനിലവാര സമിതികളുടെ ലിസ്റ്റ്‌ Click Here
6 ജൈവ ഇനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ Click Here
7 ജൈവ ഉല്‍പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെ' നിയമങ്ങള്‍- യൂറോപ്‌ Click Here
8 USDA- NOP സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്‌ Click Here
9 JAS ഓര്‍ഗാനിക്‌ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്‌ - ജപ്പാന്‍ Click Here
10 IFOAM ബേസിക്‌ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്‌ Click Here