കൃഷിയിലെ റെഡി റെക്കനർ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വളങ്ങളുടെ ശരാശരി പോഷക മൂല്യം Click Here
2 ക്ഷാരഗുണമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർവീര്യമൂല്യം Click Here
3 സാധാരണ രാസവളത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പോഷക മൂല്യം (കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടർ) Click Here
4 വളം മിക്സിങ്ങ്‌ സഹായി Click Here
5 ആവശ്യമായ വീര്യത്തിൽ 100ലിറ്റർ തെളിക്കാനുള്ള ലായിനി നിർമ്മാണം Click Here
6 സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതമായ ചില കീടനാശിനി വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം Click Here
7 സാധാരണ പൂപ്പൽ നാശിനികൾ തയ്യാറാക്കൽ Click Here
8 കുമിൾ നാശിനികളും ഉപയോഗവും Click Here
9 പുകയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും അവയുടെ ഉപയോഗവും Click Here
10 തെളിക്കാനുള്ള ലായനിയുടെ മിക്സിങ്ങ്‌ ചാർട്ട്‌ Click Here