ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 കേരള കാ൪ഷിക സ൪വകലാശാല Click Here
2 സംസ്ഥാന കാ൪ഷിക സ൪വകലാശാലകൾ Click Here
3 ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കൌണ്സില്‍ Click Here
4 ഉല്പ്പന്ന ബോ൪ഡുകളും ഏജന്സികളും Click Here
5 അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികള്‍ Click Here