പുതിയ കാർഷിക രീതികൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ഹരിത ഗൃഹ കൃഷി (Green house cultivation) Click Here
2 സൂക്ഷ്മ കൃഷി (Precision farming) Click Here
3 ജലകൃഷി (Hydrophonic cultivation) Click Here
4 ടിഷ്യൂകൾച്ചർ (Tissue culture) Click Here
5 അടുക്കളത്തോട്ടം(Kitchen gardening) Click Here
6 ഹോംസ്റ്റഡ്കൃഷി (Homestead cultivation) Click Here