കാ൪ഷിക രംഗത്തെ പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 സസ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപെട്ടത് Click Here