ഗ്രേഡിംങ്ങ്‌ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌ - ഗുണ നിലവാര സൂചിക

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ഓഫ്‌ മാർക്കറ്റിംങ്ങ്‌ ആന്റ്‌ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, കാർഷിക മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ്‌ Click Here
2 സ്പൈസസ്‌ ഗ്രേഡിംങ്ങ്‌ ആന്റ്‌ മാർക്കറ്റിംങ്ങ്‌ റൂൾസ്‌, 2005, AGMARK Click Here
3 അമേരിക്കൻ സ്പൈസസ്‌ ട്രേഡ്‌(അസോസിയേഷൻ) ക്ളീൻലിനെസ്സ്‌ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്പൈസസ്‌ ആന്റ്‌ ഹെർമ്പ്‌ Click Here
4 APCC സ്റ്റാൻന്റേഡ്‌ ഫോർ വിർജിൻ കോക്കനട്ട്‌ ഓയിൽ Click Here
5 വിവിധ വിളകളുടെ ഗുണനിലവാര സൂചിക Click Here
6 ലിസ്റ്റ്‌ ഓഫ്‌ IS  സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (ബ്യൂറോ ഓഫ്‌ ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാന്റേർഡ്സ്‌) Click Here