മാർക്കറ്റ്‌ അനലിസ്റ്റ്‌: വിപണികളുടെ വിലയിലും അറൈവൽ ഡാറ്റയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ദിവസം, അഴ്ച ,മാസം, വർഷം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളിലെ റിപ്പോർട്ട്‌ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു.

വിപണിയുടെ പേര്‌
ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്‌