ഉത്പാദന സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ

 

നമ്പർ

വിള ആഗോളതലം ദേശീയതലം സംസ്ഥാനതലം ജില്ലാതലം
1 നെല്ല്‌ Click here Click here Click here Click here
2 നാളികേരം Click here Click here Click here Click here
3 വാഴ Click here Click here Click here Click here
4 കുരുമുളക്‌ Click here Click here Click here Click here
5 കാപ്പി Click here Click here Click here Click here