മാർക്കറ്റ്‌ ഇന്റലിജൻസ്‌

 

നമ്പർ ഏജൻസി വിശദാംശം
1 കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണി വേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ (വെള്ളനിക്കര) Click here
2 തമിഴ്നാട്‌ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ Click here