വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ

 

നമ്പർ ഏജൻസി വെബ്സൈറ്റ്‌ അഡ്രസ്സ്‌
1 ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ഓഫ്‌ മാർക്കറ്റിംങ്ങ്‌ ആന്റ്‌ ഇൻസ്പെക്ഷൻ (ഡി.എം.ഐ) ന്യൂ ഡെൽഹി http://www.agmarknet.nic.in
2 നാളികേര വികസന ബോർഡ്‌ (സി.ഡി.ബി), കൊച്ചി http://www.coconutboard.nic.in
3 സ്പൈസസ്‌ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ, കൊച്ചി http://www.indianspices.com
4

തമിഴ്നാട്‌ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കാർഷിക വിപണന വിഭാഗവും, ചെന്നൈ

http://www.tnagmark.tn.nic.in
5 കോഫീ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ, ചിക്കമംഗളൂർ http://www.indiacoffee.org
6 വെജിറ്റബൾ ആന്റ്‌ ഫ്രൂറ്റ്‌ പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരളം, വി.എഫ്‌.പി.സി.കെ, കൊച്ചി ( പഴം, പച്ചക്കറി വിപണന കൗൺസിൽ) http://www.vfpck.org