ഓണലൈല്‍  ക്ളിനിക്‌: ഇതിലൂടെ കംപ്യൂട൪ രോഗനി൪ണ്ണയം നടത്തി മരുന്നു കുറിച്ചു തരുന്നു. കൂടുതല്‍  അറിയാല്‍  ഓരോ ഫോട്ടോ ഐക്കണിലും ക്ളിക്ക്‌ ചെയ്യുക.
 

one three four five six seven eight nine