ഫെർട്ടിലൈസർ കാൽക്കുലേറ്റർ: ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സസ്യ പോഷണങ്ങൾ കണക്കു കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ചേർക്കേണ്ട വളത്തിന്റെ വിലയും കണക്കാക്കാം എന്നതാണിതിന്റെ സവിശേഷത.

 
രാസവളം ആവശ്യമായ രാസവളം കി.ഗ്രാം മാർക്കറ്റ്‌ വില കി.ഗ്രാമിന്‌

പോഷണത്തിന്റെ അളവ്‌ കി.ഗ്രാമിന്‌

ആകെവില
രൂപയിൽ
രാസവളത്തെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതൽ വിവരത്തിന്‌്‌
നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ പൊട്ടാസ്യം
യൂറിയ Click Here
അമോണിയം സൾഫേറ്റ്‌ Click Here
അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്‌ Click Here
കാൽസിയം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്‌ Click Here
നൈട്രേറ്റ്‌ സോഡ Click Here
അമോണിയം സൾഫേറ്റ്‌ നൈട്രേറ്റ്‌ Click Here
അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ Click Here
സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ ഡബിൾ Click Here
സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ ട്രിപ്പിൾ Click Here
മുസ്സൂറി ഫോസ്‌ Click Here
സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ സിംഗിൾ Click Here
രാജ്‌ ഫോസ്‌ Click Here
മൂറൈറ്റ്‌ ഓഫ്‌ പൊട്ടാഷ്‌ Click Here
ആകെ