കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വ൪ക്ഷോപ്പ്

 

നമ്പർ വിഷയം വിശദാംശം
1 കേടുപാട്- നിർദ്ദേശങ്ങൾ Click Here
2 നിത്യേനയുളള പരിപാലനം Click Here
3 ആകാവുന്നതും അരുതുകളും Click Here
4 വിപണസേവന നെറ്റ് വർക്ക് Click Here