ആഴ്ചതോറുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ആർ എ ആർ എസ് അമ്പലവയൽ

 

നമ്പർ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന റിപ്പോർട്ട്  വിശദാംശം
1 ജനുവരി  2009 Click Here
2 ഫെബ്രുവരി  2009 Click Here
3 മാർച്ച്  2009 Click Here
4 ഏപ്രിൽ  2009 Click Here
5 മെയ്  2009 Click Here
6 ജുൺ  2009 Click Here
7 ജുലൈ  2009 Click Here
8 ആഗസ്റ്റ്  2009 Click Here
9 സെപ്റ്റബർ  2009 Click Here
10 ഒക്ടോബർ  2009 Click Here
11 നവംബർ  2009 Click Here
12 ഡിസംബർ 2009 Click Here