ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍ അഡ്വൈസര്‍: ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്നതുപോലെ വളപ്രയോഗത്തിന്‌ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. വളം എപ്പോൾ, ഏതളവിൽ എങ്ങിനെ നൽകണം എന്ന്‌ പറയുന്നു.

കൃഷി ചെയുന്ന ചെടിയുടെ സ്വഭാവം
വളർച്ചാഘട്ടം
കൃഷിയിടത്തിലെ ചെടികളുടെ എണ്ണം
 
ബ്ളോക്ക്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
പഞ്ചായത്ത്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 
ഏതുതരം മണ്ണാണ്‌.
നൈട്രജൻ ലഭ്യതയുടെ അളവ്‌ Kg/Ha
ഫോസ്ഫറസ്‌ ലഭ്യതയുടെ അളവ്‌ Kg/Ha
പൊട്ടാസ്യം ലഭ്യതയുടെ അളവ്‌ Kg/Ha

* ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ മൂന്ന്‌ മേഖലകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ്‌ പൂരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപരിതല സ്പർശിയായ ഒരു നിർദ്ദേശമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ആദ്യത്തെയും രൺ​‍ാമത്തെയും ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ്‌ പരിശോധനാ ഫലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഭാഗം പൂരിപ്പിച്ചാൽ കൃഷിയിടത്തിലെ മണ്ണിനനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കും.