കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ നടീല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 വേരു പിടിപ്പിച്ച തൈകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ Click Here
2 നടീയിലിനു നിലമൊരുക്കല്‍ Click Here
3 കൃഷിയിടത്തിലെ നടീല്‍ Click Here
4 നടീലിനു ശേഷമുള്ള പരിചരണം Click Here
5 പ്രധാന രോഗങ്ങള്‍ Click Here
6 ജൈവ കുരുമുളകുല്പാദനം Click Here