പെസ്റ്റ്‌ ഡോക്ടര്‍: ചെടിയില്‍ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ കൃഷിയിടത്തിലെ രൊഗകീട ബാദകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.