വെറയ്റ്റി സെലക്റ്റർ‌:: നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആവശ്യത്തിനനുയോജിച്ച ഇനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

Abn]ncnb അരകുളം മുന്ദ
ബാലങ്കൊട്ട ഗ്ഗിരിമുന്ദ
മലബാര്‍ എക്സല്‍ ശക്തി
തെവം കല്ലുവള്ളി
കരിമുന്ദ കൊട്ടനാദന്‍
കുതിരവള്ളി നാരായകൊദി
നീലമുന്ദി പന്ചമി
]obq 1 ]obq 2
]obq 3 ]obq 4
]obq 5 ]obq 6
]obq 7 പൌര്നമി
സ്രീകര സുഭകര
വദക്കന്‍